Lees hier onder de algemene voorwaarden:

Inhoud Algemene Voorwaarden To Shine from Within 
2. Definities 
3. Toepasselijkheid 
4. Aanbieding en offerte 
5. Overeenkomst 
6. Uitvoering Overeenkomst 
7. Levering 
8. Prijzen 
9. Betalingsvoorwaarden 
10. Vergoeding zorgverzekeraar 
11. Retounering website 
12. Verplichtingen Consument tijdens de Bedenktijd 
13. Verhindering 
14. Opzegging 
15. Intellectueel eigendomsrecht 
16. Aansprakelijkheid 
17. Beleid bij Klachten 
18. Privacy en gegevens van consumenten 
19. Overmacht 
20. Conversie 
21. Nawerking 
22. Strijdige clausules 
23. Niet naleving Algemene Voorwaarden 
24. Toepasselijk recht 
25. Forumkeuze

Algemene Voorwaarden To Shine from Within
Binnen ons bedrijf spreken wij altijd over je of jou en daarom doen we dat ook in onze juridische documenten. In dit document tref je de Algemene Voorwaarden van To Shine from Within. In eerste instantie wijst To Shine from Within alle Algemene Voorwaarden van andere Partijen van de hand, tenzij dit bij Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald. Tevens kun je geen andere
rechten ontlenen dan in deze Algemene Voorwaarden weergegeven.

1. Bedrijfsgegevens
‘To Shine from Within’ is gevestigd in Rotterdam. ‘To Shine from Within’ is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder To Shine from Within met nummer 84189754. Heb je vragen over onze Algemene Voorwaarden? Dan kun je ons via de onderstaande gegevens
bereiken:

Rotterdam
KvK Nr. 84189754

2. Definities
– Dag: kalenderdag;
– Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtisten voor of ten behoeve van een cliënt verricht. Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die orthomoleculair therapeuten verrichten.
– Cliënt: persoon aan wie een Product of Dienst verleend wordt;
– Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
– To Shine from Wtihin: verkoper en behandelaar zoals weergegeven in artikel 1;
– Consument: ieder natuurlijk persoon welke een Product afneemt van Verkoper, onder natuurlijk persoon wordt tevens verstaan: ‘eenieder die niet een Product afneemt handelend vanuit beroep of bedrijf’;
– Product: zaken zoals aangegeven op de website of in de praktijk locatie van Behandelaar, bestemd voor verkoop;
– Praktijk: de fysieke locatie van Behandelaar, waar Producten aangeboden worden, Diensten verleend en werkzaamheden worden verricht.
– Overeenkomst: iedere Overeenkomst die, ongeacht op welke manier, tussen Verkoper en Consument of Behandelaar en Cliënt tot stand komt;
– Partijen: Behandelaar en Client tezamen genoemd, Verkoper en Consument tezamen genoemd;
– Schriftelijke communicatie: alle communicatie die niet verbaal plaatsvindt, dus digitale communicatie geldt ook onder deze formulering.

3. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden van ‘To Shine from Within’ zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen ‘To Shine from Within’ en Cliënt. Algemene Voorwaarden van iedere andere Partij worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van ‘To Shine from Within’ niet van toepassing.
2. Indien er op enige wijze wordt afgeweken van één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen hun gelding houden.
3. Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke Overeenkomst bepaalde gevallen.
4. De Algemene Voorwaarden behoeven na de eerste keer aanvaard te zijn niet steeds opnieuw uitdrukkelijk te worden overeengekomen, maar worden geacht stilzwijgend te zijn aanvaard. Dit geldt voor alle verdere Overeenkomsten tussen ‘‘To Shine from Within’’ en Consument en ‘To Shine from Within’ en Cliënt.

4. Aanbieding en offerte
1. ‘To Shine from Within’ doet een aanbod op de website.
2. Het aanbod zoals op de website omschreven, is aanvaard na betaling in de webshop.
3. Prijsopgave gedaan op de website zijn inclusief btw.
4. Het door de ‘To Shine from Within’ gemaakte aanbod is opgesteld aan de hand van informatie die door consument zijn verstrekt.

5. Overeenkomst
1. De Overeenkomst tussen ‘To Shine from Within’ en Cliënt komt tot stand door aanbod en aanvaarding (artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek). De Overeenkomst kan louter schriftelijk tot stand komen.
2. Pas na schriftelijk akkoord tussen ‘To Shine from Within’ en Cliënt zal ‘To Shine from Within’ overgaan tot uitvoering van de Overeenkomst.
3. Een bevestiging van de Overeenkomst wordt altijd via de mail verstuurd.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Overeenkomst zijn niet mogelijk.
5. Beoordeling van de vraag of ‘To Shine from Within’ te kort is geschoten in de nakoming van een of meer verbintenissen (uit de Overeenkomst) is aan ‘To Shine from Within’. Alle werkzaamheden worden immers verricht op basis van door Consument verstrekte gegevens.

6. Uitvoering Overeenkomst
1. ‘To Shine from Within’ staat ervoor in dat een geleverde Dienst beantwoordt aan de Overeenkomst. De beoordeling of de door ‘To Shine from Within’ geleverde Diensten voldoen aan de Overeenkomst is aan ‘To Shine from Within’.
2. ‘To Shine from Within’ voert de Overeenkomst uit met de gegevens informatie van de Cliënt.
3. Wanneer Cliënt ontevreden is over de geleverde werkzaamheden door ‘To Shine from Within’, kan Cliënt geen aanspraak maken op terugbetaling van het betaalde bedrag voor de werkzaamheden. Werkzaamheden worden door ‘To Shine from Within’ immers altijd verricht op basis van verstrekte gegevens.
4. ‘To Shine from Within’ zal bij uitvoering van de Overeenkomst altijd zorgvuldigheid in acht nemen.

7. Levering
1. Voordat een Product aangeschaft via de website wordt verzonden, dient Consument het volledige aankoopbedrag te voldoen.
2. Het aankoopbedrag dient volledig voldaan te worden op de via de website aangegeven wijze, voordat het Product wordt verzonden.
3. De kosten voor verzending vallen voor rekening van Consument. Deze kosten dienen tegelijkertijd met het aanschafbedrag van het (/de) Product(en) voldaan te worden.
4. Verzending en levering gebeuren altijd naar/op het door Consument aangegeven adres. ‘To Shine from Within’ kan niet aansprakelijk worden gehouden voor (financiële) schade ontstaan door foutieve opgave van adresgegevens. Consument is altijd verantwoordelijk voor opgave van de juiste gegevens.
5. Resultaten van de bloedtest kunnen 4 tot 5 weken duren.

8. Prijzen
1. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld op de website van ‘To Shine from Within’ dan wel het aanbod van ‘To Shine from Within’
2. ‘To Shine from Within’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.
3. De prijzen van levering hangen af van de gekochte zaken. Deze worden in de winkelwagen van de website aan Consument getoond.
of
4. Als prijs voor de te leveren Diensten geldt de prijs als vermeld in de prijslijst van ‘To Shine from Within’ dan wel het aanbod/offerte van ‘To Shine from Within’. Gedurende de in het aanbod aangegeven termijn worden de prijzen van de aangeboden Diensten niet verhoogd zonder dat Consument hiervan op
de hoogte is gesteld.
5. ‘To Shine from Within’ behoudt zich het recht voor om prijzen weergegeven op de website te wijzigen.

9. Betalingsvoorwaarden
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert ‘‘To Shine from Within’’ een betalingstermijn van 30 Dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de Cliënt moet zijn binnengekomen op het aangegeven rekeningnummer.
2. Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 30 Dagen na factuurdatum, wordt er een betalingsherinnering gestuurd.
3. Zolang de Cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij Cliënt. Onder de kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een
incassobureau en gerechtelijke kosten.
4. Bij aankopen via de website vraagt ‘To Shine from Within’ een directe betaling via Mollie.

10. Vergoeding zorgverzekeraar
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer je aanvullend verzekerd bent.
Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaal je geen eigen risico. Vraag ‘To Shine from Within’
of jouw zorgverzekeraar om meer informatie.

11. Retounering website
1. Indien het Product via de website van ‘To Shine from Within’ is aangeschaft, heeft Consument het recht om het Product binnen een periode van 14 Dagen, zonder opgaaf van redenen te retourneren.
2. De in lid 1 genoemde Bedenktijd gaat in op de Dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
3. Als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. De ‘To Shine from Within’ mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd
weigeren.
4. Als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de Dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. Retournering dient te gebeuren naar het op de website aangegeven adres, of indien aanwezig, op het retourneringsformulier aangegeven adres.
6. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 Dagen vanaf de Dag volgend op de in artikel 11.3 bedoelde melding, zendt de Consument het Product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ‘To Shine from Within’. Dit hoeft niet als de ‘To Shine from Within’ heeft aangeboden het Product zelf af te halen. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het Product terugzendt voordat de Bedenktijd is verstreken.
7. De Consument zendt het Product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ‘To Shine from Within’ verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8. De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaken. Als de ‘To Shine from Within’ niet heeft gemeld dat de Consument deze kosten moet dragen of als de ‘To Shine from Within’ aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
9. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende Overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

12. Verplichtingen Consument tijdens de Bedenktijd
1. Tijdens de Bedenktijd zal Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt is dat Consument het Product die slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in artikel 12.1.

13. Verhindering
1. Indien de Cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd aanwezig te zijn, dient hij/zij ‘To Shine from Within’ hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur van tevoren via sms te geschieden.
2. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.
3. Indien door de Cliënt niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in artikel 13.1 dan is de cliënt verplicht tot het vergoeden van de afspraak.
4. ‘To Shine from Within’ is te allen tijde gerechtigd om afspraken met Cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

14. Opzegging
1. ‘To Shine from Within’ behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandelingen en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van
de behandeling onmogelijk maakt of de behandeling naar verwachting van ‘To Shine from Within’ niet tot het gewenste resultaat leidt. De Cliënt wordt tijdig op de hoogte gesteld wanneer er sprake is van een dergelijke situatie.
2. Cliënt behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling en opzegging van de Overeenkomst, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk maakt of de behandeling naar verwachting van de diëtist niet tot het gewenste resultaat leidt. Client stelt de ‘To Shine from Within’ hier tijdig van op de hoogte.

15. Intellectueel eigendomsrecht
1. Alle door ‘To Shine from Within’ geplaatste afbeeldingen, teksten, video’s of geluidsmaterialen op de website zijn eigendom van ‘To Shine from Within’.
2. Op grond van de auteurswet is het niet toegestaan om deze werken te distribueren of verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van ‘To Shine from Within’.
3. Indien een werk wordt gedistribueerd of verveelvoudigd zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, gebeurt dit op straffe van een boete ter hoogte van de gederfde winst/geleden
financiële schade.

16. Aansprakelijkheid
1. Iedere, zowel contractuele als buitencontractuele, aansprakelijkheid (behoudens aansprakelijkheid als gevolg van opzet of grove schuld) van ‘To Shine from Wtihin’ en – indien deze zich mocht voordoen haar bestuurders en werknemers, is beperkt tot het bedrag dat betaald is ten tijde van aanschaf van het Product.
2. Indien ‘To Shine from Within’ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
3. Indien ‘To Shine from Within’ aansprakelijk mocht zijn is deze aansprakelijkheid beperkt tot het in de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ‘To Shine from Within’ bepaalde bedrag.
4. ‘To Shine from Within’ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ‘To Shine from Within’ is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. ‘To Shine from Within’ is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ‘To Shine from Within’ aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ‘To Shine from Within’ toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
7. ‘To Shine from Within’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
8. In geen geval is ‘To Shine from Within’ aansprakelijk voor gegeven garanties en zekerheden door derden of (personeel van) ‘To Shine from Within’.
9. ‘To Shine from Within’ is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade welke Consument, enig andere (rechts)persoon of derde lijdt door ondeugdelijk of onbehoorlijk gebruik van het Product. Behoorlijk gebruik van het Product is de Consument zijn eigen verantwoordelijkheid.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘To Shine from Within’.

17. Beleid bij Klachten
1. Cliënt of Consument dient enige vorm van klachten of opmerkingen binnen een redelijke termijn, na ontdekking van een gebrekkig Product te melden. De termijn voor melding is in ieder geval 7 Dagen na ontdekking van het gebrek. Hierbij geldt dat de termijn begint te lopen vanaf het moment dat Cliënt of Consument het gebrek ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.
2. ‘To Shine from Within’ zal na bekendmaking van de klacht zo snel mogelijk contact opnemen, om de klacht en verder te ondernemen stappen te bespreken.
3. Cliënt of Consument dient ‘To Shine from Within’ altijd de gelegenheid te stellen om het gebrek te herstellen. Per gebrek wordt tussen Partijen een redelijke termijn vastgesteld. Indien een melding bestaat uit meerdere gebreken, wordt per gebrek een passend termijn voor herstel bepaald.
4. Beoordeling van de vorm van werkzaamheden welke verricht worden voor het herstel van het gebrek is altijd aan de zijde van ‘To Shine from Within’.

18. Privacy en gegevens van Consumenten ‘To Shine from Within’ conformeert zich te allen tijde aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
en/of hieraan verwante wet- en regelgeving. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.

19. Overmacht
1. Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor ‘To Shine from Within’ ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet waren te voorzien is ‘To Shine from Within’ niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoring van
welke aard dan ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, pandemieën, natuurrampen, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoersmiddelen, verkeersblokkades, ziekte ongeacht de reden of oorzaak daarvan of andere onvoorziene omstandigheden die niet bekend
waren bij het aangaan van de Overeenkomst.
2. ‘To Shine from Within’ heeft het recht om in geval van overmacht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden. Hierbij ontstaat geen recht op de teruggave van gelden.
3. Indien ‘To Shine from Within’ een tijdelijk opgeschort deel van de Overeenkomst later toch uitvoert, is Consument zonder enige vorm van korting de gehele overeengekomen tegenprestatie verschuldigd.

20. Conversie
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepalingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, Komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zoveel
mogelijk Overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep gedaan kan worden.

21. Nawerking
Indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, zullen deze hun gelding behouden, na beëindiging van de Overeenkomst tussen Partijen.

22. Strijdige clausules
Indien de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst strijdige bepalingen bevatten, gelden de bepalingen zoals deze zijn opgenomen in de tussen Partijen besloten Overeenkomst. Dit geldt alleen indien deze een uitdrukkelijke Opdrachtbevestiging bevat. In elk ander geval gelden de bepalingen,
zoals opgenomen in deze Algemene Voorwaarden.

23. Niet naleving Algemene Voorwaarden
Indien Cliënt of Consument zich niet conformeert aan hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden, heeft ‘To Shine from Within’ het recht om te weigeren verdere Diensten voor Cliënt uit te voeren.

24. Toepasselijk recht
Op alle Overeenkomsten tussen Cliënt of Consument en ‘To Shine from Within’, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

25. Forumkeuze
De rechtbank Den-Haag, locatie Leiden (kamer civiele zaken/kanton) is bevoegd om kennis te nemen van geschillen. Niettemin heeft ‘To Shine from Within’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Heb je vragen met betrekking tot onze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact op via het
onderstaande e-mailadres!

Rotterdam
KvK Nr. 84189754
Versie 2021